‘සවස 06 ට පෙර පිළියෙල කර ගන්න’ – ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලීමක්!

පවතින විදුලි අර්බුදය හමුවේ රාත්‍රී ආහාරවේල සවස 06 ට පෙර පිළියෙල කර ගන්නැයි විදුලි උදුන් භාවිතකර ආහාර පිළියෙල කරන විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉල්ලීමක් කරනවා.

Leave a Reply