ඇමරිකාවේ පාසලක වෙඩි තැබීමක්- සිසුන් තිදෙනෙකු මිය යයි

Leave a Reply