මෙරට පුද්ගලයන් ලක්ෂ පහකට රැකියා අහිමි වීමේ අවදානමක්!

පාවහන් සහ සම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය හිඟවීම නිසා නිෂ්පාදනය ඇනහිටීමෙන්  ක්ෂේත්‍රයේ ලක්ෂ  පහක පමණ පිරිසකගේ රැකියා අහිමිවීමේ අවදානමක් මතුව ඇතැයි පාවහන් සහ සම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය පවසයි.

Leave a Reply