මං ඔය දේශපාලනේට නෑ – ගී ගයන කණිෂ්ක කවිරත්න රෝහිණීගේ පුතු

Leave a Reply